Essay de Definition Yaparken Kullanılan Kalıplar

Essay de body paragraflarda konuya girerken,konuyu açmak,genişletmek için definitionlar yani tanımlar yaparız.Bu tanımları daha çok definition,descriptive vb essaylarde yaparız.İşte bu definitionları yani tanımları yaparken kullanabileceğiniz birkaç kalıp:


By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.

For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.

It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.

The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.

According to..., …is defined as
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.

…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır. 

What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...

Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.

It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...

Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...

Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.

What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...

Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.

We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.

These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.


Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.

0 Response to "Essay de Definition Yaparken Kullanılan Kalıplar"

Yorum Gönder